Warunki użytkowania

Drukuj Rozmiar

Prawa autorskie

Zawartość, struktura oraz szata graficzna strony internetowej spółki Servona GmbH podlegają ochronie z tytułu prawa autorskiego.

Użytkownik może korzystać z zawartości strony wyłącznie dla użytku osobistego. Obowiązuje zakaz powielania i reprodukowania tekstów, obrazów graficznych, zdjęć oraz plików dźwiękowych, filmów wideo i animacyjnych bez uzyskania wcześniejszej autoryzacji. Elementy te nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych ani do innych prywatnych bądź firmowych stron internetowych.

Zabrania się rozpowszechniania, opracowywania, dokonywania zmian, powielania i wykorzystywania stron internetowych – także we fragmentach. Przejmowanie i wykorzystywanie danych do innych celów wymaga uzyskania od spółki Servona GmbH wcześniejszej zgody na piśmie.

Zastosowane znaki towarowe i logo podlegają ochronie prawnej i również nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania od spółki Servona GmbH wcześniejszej zgody. W przypadku udzielenia takiej zgody przez spółkę Servona GmbH należy umieścić informację wskazującą, że znaki należą do spółki.

Plany, szkice, rysunki oraz zbiory linków i adresów internetowych również podlegają ochronie prawa autorskiego.

Wszelkie przypadki naruszenia tych praw powodują wszczęcie postępowania karnego oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaniechania, zniszczenia, cofnięcia i roszczeń o odstąpienie.

Odpowiedzialność cywilna

Wszystkie dane prezentowane na naszych stronach internetowych zostały przez nas starannie sprawdzone. Dokładamy starań w celu bieżącej aktualizacji wszystkich informacji oraz zapewnienia ich poprawności merytorycznej i kompletności. Niemniej jednak nie możemy gwarantować kompletności, poprawności, aktualności i jakości naszych stron internetowych.

Na stronach internetowych podawane są dane medyczne. Stanowią one jedynie ofertę informacyjną i nie zastępują wizyty u lekarza specjalisty ani jego zaleceń. Informacje prezentowane na naszych stronach nie powinny służyć jako podstawa do podejmowania przez Państwa decyzji dotyczących własnego zdrowia lub dokonywania samodzielnej diagnozy. Artykuły znajdujące się na stronie internetowej należy traktować jako ogólną informację na tematy związane ze zdrowiem, a nie jako porady odnoszące się do indywidualnych przypadków. W razie wystąpienia dolegliwości zdrowotnych proszę skonsultować się ze swoim lekarzem. Diagnoza i decyzja dotycząca leczenia mogą być podjęte wyłącznie na podstawie indywidualnego badania. Lekarstwa można przyjmować tylko po uzgodnieniu z lekarzem lub farmaceutą.

Dostęp i korzystanie z naszych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Spółka Servona GmbH nie odpowiada i nie przejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, w tym za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wskazane wcześniej konkretne szkody lub szkody następcze, które miałyby rzekomo powstać w wyniku lub w związku z dostępem lub korzystaniem z naszych stron internetowych, o ile nie zostanie wykazana wina umyślna lub poważne zaniedbanie.

Spółka Servona GmbH starannie sprawdziła przed umieszczeniem linków wskazywane przez nie strony internetowe pod kątem zawierania przez nie niedozwolonych treści. Mimo to spółka Servona GmbH nie odpowiada za treści i dostępność stron internetowych osób trzecich, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków zewnętrznych umieszczonych w niniejszej ofercie informacyjnej. Bez powzięcia wiedzy o zaistnieniu szczególnych okoliczności nie prowadzimy bieżącej weryfikacji stron internetowych dostępnych za pośrednictwem przytaczanych linków. W związku z tym spółka Servona GmbH dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści, które mogą mieć ewentualnie znaczenie w świetle prawa karnego lub odpowiedzialności cywilnej bądź też naruszają dobre obyczaje.

W przypadku uzyskania przez nas informacji, że strony, do których prowadzą zamieszczone przez nas linki, naruszają aktualne prawo internetowe lub tak zwaną "netykietę", linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prosimy o zgłaszanie tego typu linków na adres e-mail: webservices@servona.de. Po otrzymaniu zgłoszenia linki takie zostaną niezwłocznie objęte naszą kontrolą.