Ogólne Warunki Handlowe

Drukuj Rozmiar

§ 1 Obowiązujące warunki

Poniższe warunki obowiązują dla wszystkich dostaw, świadczeń i ofert. Warunki handlowe klienta nie są uwzględniane. Postanowienia dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia są wiążące tylko po ich wyraźnym potwierdzeniu na piśmie przez spółkę Servona GmbH.

§ 2 Postanowienia dotyczące kosztów

Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów powstałych w związku z dostawą lub świadczeniami, zgodnie z zakresem usług określonym przez lekarza przepisującego leczenie lub określonym w inny sposób, o ile nie zostaną one przejęte przez wskazanego przez klienta ubezpieczyciela (np. z tytułu ubezpieczenia społecznego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego). Wyjaśnienie kwestii przejęcia kosztów przez ubezpieczyciela należy wyłącznie do obowiązków klienta, niezależnie od faktu, że spółka w miarę swoich możliwości dokonuje bezpośredniego rozliczenia ze wskazanym przez klienta ubezpieczycielem. Spółka może w celu zabezpieczenia dokonać bez ograniczeń cesji wszystkich należności wynikających ze stosunku handlowego.

§ 3 Ceny i warunki płatności

Ceny podane w naszym aktualnym cenniku są cenami netto i nie uwzględniają ustawowego podatku VAT według obowiązującej stawki. Ceny są niewiążące.

Nasze faktury są płatne w ciągu 14 dni od daty ich wystawienia w wysokości podanej na fakturze bez  potrąceń, o ile nie dokonano odmiennych uzgodnień na piśmie. Ewentualne koszty inkasa pokrywa klient. Wyklucza się możliwość zatrzymania płatności lub jej potrącenia w stosunku do rzeczywistych lub domniemanych roszczeń wzajemnych klienta, z wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi, chyba że roszczenia wzajemne zostały uznane przez spółkę  Servona GmbH na piśmie lub zostały prawomocnie potwierdzone. Towary nie podlegają zwrotowi.

Zastrzegamy możliwość realizacji dostaw za pobraniem oraz naliczania kosztów manipulacyjnych w przypadku zamówień o wartości poniżej 25,00 euro. Pobranie należności na podstawie polecenia zapłaty dokonywane jest w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury. Termin zapowiedzenia dostawy (Pre-Notification) zostaje skrócony do 2 dni. Klient zobowiązuje się do zapewnienia dostępności odpowiednich środków na swoim koncie. Koszty powstałe w wyniku niezrealizowania lub cofnięcia kwoty pobranej w ramach polecenia zapłaty obciążają kupującego.

Odsetki za zawłokę w wysokości 8,00 % p.a. powyżej bazowej stopy procentowej będą naliczane w przypadku kupujących, którzy nie są konsumentami, przy czym nie wyklucza się możliwości naliczenia odsetek według wyższej, udokumentowanej stopy procentowej. Opłaty za upomnienie pobierane są w następującej wysokości:

1. upomnienie = 7,50 EUR,     2. upomnienie = 15,00 EUR, 3. upomnienie = 25,00 EUR.

W przypadku niedotrzymania zobowiązań płatniczych lub wystąpienia okoliczności, które mogą spowodować obniżenie wiarygodności kredytowej kupującego, możemy niezwłocznie postawić nasze zobowiązania w stan wymagalności, nawet jeżeli został wcześniej uzgodniony termin płatności i termin naliczania odsetek (§ 286 [niemieckiego] kodeksu cywilnego BGB).

§ 4 Zastrzeżenie prawa własności

Do momentu realizacji pełnej płatności spółka Servona GmbH zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki z realizacją płatności, spółka może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu towarów. 

§ 5 Przejście ryzyka

Ryzyko związane z przypadkową utratą lub przypadkowym pogorszeniem towaru przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru. Przekazanie następuje także w przypadku, gdy klient pozostaje w zwłoce z odbiorem towaru.

§ 6 Rękojmia

Spółka Servona GmbH zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw cząstkowych, o ile w konkretnym przypadku nie ma możliwości dostarczenia całego zamówienia. Udzielana jest także rękojmia w zakresie przewidzianym ustawowo. W przypadku, gdy żądane przez klienta dodatkowe świadczenie uzupełniające nie zakończy się powodzeniem, klient może według własnego uznania zażądać obniżenia wysokości wynagrodzenia lub unieważnienia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi nie przysługuje prawo do dodatkowego odszkodowania. Reklamowane części należy odesłać na koszt odbiorcy dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu. Wersje specjalne, części specjalne i artykuły higieniczne generalnie nie podlegają zwrotowi. Oczywiste wady należy zgłosić na piśmie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia stanu niezgodnego z umową. Dla zachowania tego terminu wiążąca jest data wpłynięcia zgłoszenia wady do spółki Servona GmbH. Prawo do rękojmi przepada w przypadku nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokonania zmian w produkcie, wymiany części lub zastosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z oryginalnymi specyfikacjami. Roszczenia z tytułu rękojmi nie mogą być odstąpione. Klientowi nie udziela się gwarancji w rozumieniu prawnym. Gwarancje producenta pozostają nienaruszone.

§ 7 Odpowiedzialność cywilna

W przypadku naruszenia obowiązków przez zaniedbanie odpowiedzialność spółki Servona GmbH ogranicza się do odpowiedzialności za możliwą do przewidzenia, typową dla danej umowy bezpośrednią szkodę, odpowiednio do rodzaju towaru. Powyższe dotyczy także zaniedbania obowiązków przez przedstawicieli ustawowych lub osoby wykonujące świadczenie w imieniu spółki Servona GmbH. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą zawinionych przez spółkę Servona GmbH szkód na ciele lub zdrowiu, lub szkód w przypadku utraty życia.

§ 8 Powiadomienia na piśmie

Powiadomienia na piśmie uznaje się za dostarczone zgodnie z normalnym trybem procedur pocztowych, jeżeli zostały one wysłane na ostatni znany firmie adres. Powyższe nie dotyczy oświadczeń o szczególnym znaczeniu oraz przypadków, gdy powiadomienie zostało zwrócone firmie jako niemożliwe do doręczenia, a brak możliwości doręczenia nie został zawiniony przez klienta lub można stwierdzić, że powiadomienie nie zostało dostarczone z powodu ogólnego zakłócenia procesów operacyjnych na poczcie. Zakłada się, że powiadomienie zostało wysłane, jeżeli firma znajduje się w posiadaniu podpisanej kopii  powiadomienia lub jeżeli fakt dokonania wysyłki wynika z podpisanej adnotacji o wysyłce lub podpisanej listy wysyłkowej.

§ 9 Klauzula dotycząca ochrony danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych zwracamy uwagę, że dane dotyczące klienta będą zapamiętywane, a dane niezbędne do rozliczenia z ubezpieczycielami zostaną im ewentualnie przekazane. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych.

§ 10 Zmiana ogólnych warunków handlowych

Zmiany niniejszych warunków zostaną podane do wiadomości klienta w formie pisemnego powiadomienia, o ile nie stanowią one jedynie niewielkiego obciążenia, zaś we wszystkich pozostałych przypadkach - w formie wyraźniej wskazówki.

§ 11 Uregulowanie specjalne dotyczące przedsiębiorców

Klientów będących przedsiębiorstwem dotyczą odmienne, następujące postanowienia: przejście ryzyka następuje w momencie przekazania lub - w przypadku sprzedaży wysyłkowej – w momencie dostawy rzeczy do spedytora, przewoźnika lub innej osoby bądź instytucji wyznaczonej do realizacji. Rękojmia za wady towarów będzie realizowana w pierwszej kolejności według naszego uznania poprzez wykonanie dodatkowego świadczenia uzupełniającego lub poprzez realizację dostawy zastępczej. Oczywiste wady należy zgłosić na piśmie w ciągu 2 tygodni; w przeciwnym przypadku wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Na kliencie spoczywa obowiązek udowodnienia spełnienia wszystkich przesłanek roszczenia, w szczególności wystąpienia wady, momentu stwierdzenia wystąpienia wady i zachowania terminu zgłoszenia reklamacji. Okres rękojmi wynosi 1 rok. W przypadku naruszenia przez zaniedbanie nieistotnych zobowiązań umownych spółka nie ponosi odpowiedzialności, o ile z winy spółki nie nastąpiły szkody na ciele, zdrowiu lub utrata życia klienta. Miejsce wykonania i właściwość sądu są określone siedzibą spółki Servona GmbH.

§ 12 Postanowienia końcowe

Prawem obowiązującym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Miejscem wykonania dostaw i wszystkich innych roszczeń wzajemnych jest Düsseldorf. W przypadku klientów będących kupcami lub podmiotami prawa publicznego wyłącznym sądem właściwym jest sąd w Düsseldorfie. Wszystkie umowy podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem norm odsyłających międzynarodowego prawa prywatnego i postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Całkowita lub częściowa nieskuteczność poszczególnych postanowień umowy lub Ogólnych Warunków Handlowych nie narusza ważności ich pozostałych postanowień. Postanowienie całkowicie lub częściowo nieskuteczne powinno zostać zastąpione innym postanowieniem, które jak najlepiej odpowiada efektowi ekonomicznemu postanowienia nieskutecznego.